VE N D I M

Nr.39 Datë 24.09.2010

 

“ Mbi  nxjerrje jashtë përdorimi të Automjetit  Tip Tojota në inventar  të Këshillit të Qarkut Shkodër. ”

        Këshilli i Qarkut Shkodër  , në mbledhjen e tij të datës 24.09.2010, pasi dëgjoi materialin e paraqitur nga Drejtoria e Financës & Buxhetit , “ Mbi  nxjerrje jashtë përdorimi të Automjetit  Tip Tojota në inventar  të Këshillit të Qarkut Shkodër. ” bazuar nëLigjin Nr. 8652 datë 31.07.2000 ”Për organizimin dhe funksionimin e  qeverisjes vendore”, neni 54, Ligjin nr. 6942 datë 25.12.1984 “Për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale dhe monetare”, VKM nr.70 datë 11.03.1985 me ndryshimet  e tij, Udhëzimin  nr. 1151 datë 16.7.2007,  pas dikutimit nga anëtarët,

V E N D O S I :

 

1-Të miratojë  nxjerrjen jashtë përdorimi të mjetit të transportit  Tip Toyata me vlerë fillestare  

    1 000 000 lekë  në inventar të   Këshillit të Qarkut Shkodër.

2.-Për zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet Drejtoria e Financës dhe e Buxhetit pranë Këshillit të

    Qarkut Shkodër .

3.-Ky vendim hyn  në fuqi menjëherë.

 

 

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI