VENDIM

 

 

 

Nr. 38 date5.10. 2009

 

 

 

Zëvendësimi i një antari të Këshillit të Qarkut Shkodër

 

 

 

 

 

 

 

V E N D O S I:

 

 

 

 

 

 

 

1. Të miratojë si këshilltar pranë Këshillit të Qarkut z.Nikoll Gjok Haxhaj si përfaqësues të këshillit të komunës Kastrat, Malesi e Madhe.

 

 

 

 

 

 

 

2. Mandati si këshilltar i Këshillit të Qarkut Shkodër për z.Nikoll Gjok Haxhaj fillon me shprehjen pozitivisht të prefektit të Qarkut Shkodër për këtë vendim.

 

 

 

 

 

 

 

3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit të Qarkut Shkodër si dhe drejtoria ekonomi-financë pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

 

 

 

 

 

 

4. Marrdhëniet financiare do të fillojnë me shprehjen pozitivisht të prefektit të Qarkut Shkodër për këtë vendim.
5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI