V E N D I M

 

Nr 38 datë 15.11.2007

 

Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale të zonës Nr.1, me sipërfaqe 288.07 ha, në Bashkinë Shkodër.

 

VENDOSI:

 

 

    1. Të miratojë Vendimin e Kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër nr. 6 datë 24.09.2007 me objekt “Për miratimin e propozimit për caktimin e kufirit të zonës informale Nr.1 ne Bashkine shkoder , me sipërfaqe 288.07 ha, me 1675 ndërtime pa leje”, sipas dokumentacionit tekniko-ligjor të paraqitur pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

 

K R Y E T A R I

 

Gjovalin KOLOMBI