VENDIM Nr.37 Datë 24.09.2010 PDF Printoni E-mail

V E N D I M

 

 

 

Nr. 37 Datë 24.09.2010

 

“Mbi miratim i përditësimit të listës së pjesmarrësve të Këshillit të Partneritetit të Qarkut Shkodër”

 

   Këshilli i  Qarkut Shkodër, në mbledhjen e saj të datës 24.09.2010, pasi degjoi materialin e paraqitur nga Drejtoria e Programimit dhe e Zhvillimit Rajonal dhe e gjeti ate në përputhje me ligjin 8652, datë 31.07.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e  Qeverisjes  Vendore”, në bazë të VKM 773, datë 14. 11. 2007, “Për miratimin e Strategjisë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rajonal” , në bazë të Vendimit të Këshillit të Qarkut Shkodër nr 56, datë 05.11.2008, “Mbi krijimin e n/forumeve si pjesë e Këshillit të Partneritetit të Qarkut Shkodër” , pas diskutimit nga anetaret,

 

V E N D O S I

 

  1. Të miratojë listën e përditësuar për Këshillin e Partneritetit të Qarkut (Tabela bashkëngjitur)

 

  1. Per zbatimin e ketij vendimi ngarkohet Drejtoria e Programimit dhe Zhvillimit Rajonal.

 

  1. Ky  vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

                                                                                                            K R Y E T A R I

 

                                                                                                        Gjovalin KOLOMBI