V E N D I M

Nr.  37  Datë  05.10. 2009

 

“Mbi miratim Fondi  për raste të emergjencës nga  rreshjet e  dëborës”

 

 

V E N D O S I ;

 

 

1.  Të  miratojë  shumën  prej 2000 mijë lekësh , nga Fondi Rezervë i Këshillit të Qarkut Shkodër,  për përballimin e shpenzimeve  të rreshjeve të dëborës  në dimrin e  ardhshëm.

2. Kjo shumë do t’i transferohet Nj/jes Rajonale të Rrugëve Rurale Shkodër me Urdhër të lëshuar nga Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër, sipas relacionit teknik dhe preventivit  te hartuar në varësi të gjendjes faktike të rreshjeve të dëborës.

3. Te bëhen ndryshimet në  Rregjistrin e Parashikimeve të Prokurimeve Publike.

4. Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Drejtoria e  Financës dhe Buxhetit pranë  Këshillit të Qarkut Shkodër, Drejtoria e Prokurimeve  si dhe Nj/ja Rajonale e Rrugëve Rurale Shkodër.

5.Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

K R Y E T A R I

Gjovalin  KOLOMBI