VENDIM

 

 

 

Nr.  36   Datë   05.10.2009.

 

 

 

Mbi  disa ndryshime në nivelin e Pagave të Nd.R.M.RR.Rurale  Shkodër.

 

 

 

 

 

                                                      V E N D O S I

 

 

 

1.  Të miratojë ndryshimet  në nivelin e pagave të  Ndërmarrjes Rajonale Mirëmbajtjes             

 

       Rrugëve Rurale Shkodër për vitin 2009, në zbatim të V.K.M. nr 598 datë  27.04.2009

 

      si dhe  VKM nr.717 datë 23.06.2009.

 

 

 

2.   Struktura e pagave për Ndermarrjen e Mirëmbajtjes Rrugeve Rurale Shkodër ,

 

        për vitin 2009  do të jetë sipas tabelës së bashkangjtur.

 

 

 

3.    Efektet  financiare fillojnë me  1 Maj  2009.

 

 

 

4.    Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejt.e Sherbimeve dhe Drejt.Ekonomi-

 

        Financës,pranë Këshillit të Qarkut Shkodër si dhe Nd.R.M.RR.Rurale Shkodër.

 

 

 

5.   Ky vendim hyn në fuqi pas marrjes së shprehjes ligjore nga Prtefekti.

 

 

KRYETARI
Gjovalin KOLOMBI