Vendim Nr. 35 date 15.11.2007 Mbi disa transferime fondesh të Buxhetit te vitit 2007 të K.Q.Shkoder