V E N D I M

 

 

 

 Nr 35  datë  05.10.2009

 

Mbi  ndryshimin  e  VKQ Nr.2 datë 24.02.2009 për  paga të  Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2009.

 

 

 

V E N D O S I :

 

 

 

1. Në VKQ Nr.2 datë 24.02.2009, pika 1 ndryshon si më poshtë:

 

Të miratohet  ndyshimi i pagave  në strukturën organike te Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2009 me gjithsejtë 40 (dyzet) punonjës sipas VKM Nr. 598 datë 27.04.2009.

 

2. Burimet financiare sipas detajimit te Buxhetit për vitin 2009 do të jenë  gjithsej:

 

         Paga administrate  29 719   mijë

 

3.  Struktura e pagave për administratën e Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2009 do të jetë sipas tabelës bashkangjitur.

 

4. Efektet financiare  per ndryshim pagash  sipas VKM nr. 598 datë 27.04.2009 fillojnë me  1 Maj 2009.

 

5. Ky vendim hyn në fuqi pas marrjes së shprehjes ligjore nga Prefekti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K R Y E T A R I

 

 

Gjovalin KOLOMBI