Vendim Nr. 34 date 15.11.2007 Mbi shtesën e trasfertës së pakushtëzuar për efekt të taksës..