V E N D I M

Nr.34 , datë 05.10. 2009

Për ndryshimet e  Rregjistrit të Parashkimeve Publike për vitin 2009

 

V E N D O S I :

  1. Të miratojë ndryshimet e Rregjistrit të Parashikimeve Publike për vitin 2009, bashkëlidhur.

 

  1. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Prokurimeve dhe Drejtoria e Financës dhe Buxhetit pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

  1. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

                                                                                                 

 

                                                                                                        K R Y E T A R I 

 

                                                                                      Gjovalin KOLOMBI