V E N D I M

Nr.33 Datë 24.09.2010

“ Mbi  transferim inventari AQT dhe AQ pranë Bashkisë Shkodër. ”

       Këshilli i Qarkut Shkodër , në mbledhjen e tij të datës 24.09.2010, pasi dëgjoi materialin e paraqitur nga Drejtoria e Financës dhe e Buxhetit si dhe Drejtoria e Shërbimeve, Mbi  transferim  inventari AQT dhe AQ pranë Bashkisë Shkodër ”, bazuar nëLigjin Nr. 8652 datë 31.07.2000 ”Për organizimin dhe funksionimin e  qeverisjes vendore”, neni 54, Ligjin nr. 9936 datë 26.06.2009 “Për menaxhimin e sistemit Buxhetor”, Ligjin nr. 6942 datë 25.12.1984 “Për administrimin, ruajtjen, dokumentimin dhe qarkullimin e vlerave materiale dhe monetare”, VKM nr.70 datë 11.03.1985 me ndryshimet  e tij, pas dikutimit nga anëtarët,

V E N D O S I :

1Të miratojë  transferimin kapital të AQT-ve, llogaria 214 ne vlerën 178 000 lekë  dhe

     llogaria 218 në vlerën 2 500 lekë, nga Këshilli i Qarkut Shkodër në Bashkinë Shkodër.

2– Të miratojë  transferimin e inventarit, AQ(llogaria 32), në vlerën 82 900 lekë, nga Këshilli i

    Qarkut Shkodër në Bashkinë Shkodër.

3.-Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe e Buxhetit, Drejtoria e   

    Burimeve Njerëzore  pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

4.-Ky vendim hyn  në fuqi menjëherë.

                                                                     

 

                                                                                                K R Y E T A R I

                                                                                        GJOVALIN KOLOMBI