Vendim Nr. 33 date 15.11.2007 Për miratimin e “Rregullores së funksionimit të administratës