V E N D I M

 

Nr. 33  Datë  05.10. 2009

 

“Mbi miratim përdorim Fondi  për Festivalin Folklorik të Gjirokastrës 2009”  

 

 

V E N D O S I :

 

 

1-Të përdoret fondi prej 120 mije lekësh për shpenzime operative për  pjesëmarrësit e Festivalit Folklorik të Gjirokastrës.

 

4- Për zbatimin e Vendimit ngarkohen  Drejtoria e Financë Buxhetit, Drejtoria e Prokurimeve Publike  pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

5-Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

K R Y E T A R  I
Gjovalin KOLOMBI