V E N D I M

Nr.32 Datë 24.09.2010

 

Mbi  miratim fondi për përballimin e shpenzimeve të ceremonisë për shpalljen

“Dëshmori i Atdheut” të ndjerit Aleksandër Filipaj.

     Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës 24.09.2010, pasi dëgjoi materialin e paraqitur nga Drejtoria e Financës dhe e Buxhetit, Mbi  miratim fondi për përballimin e shpenzimeve të ceremonisë për shpalljen “Dëshmori i Atdheut” Aleksander Filipaj, bazuar në Ligjin Nr. 8652 datë 31.07.2000”Për organizimin dhe funksionimin e  qeverisjes vendore”, neni 54, VKM  nr. 151 datë 25.04.2002 “Për satatusin  Dëshmor i Atdheut” pika 2 , germa ç, Ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008”Për menaxhimin e sistemit  buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,neni 44, Udhëzimin nr.1 datë 21.01.2010 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2010, kap 4, pas dikutimit nga anëtarët,

V E N D O S I :

1-Të miratojë  fondin prej 145 540  lekësh  për përballimin e shpenzimeve të ceremonisë së   

   shpalljes  “Dëshmor i  Atdheut” të ndjerit Aleksander Filipaj.

 

2– Ky fond  do te përdoret  nga Artikulli 606 nga  buxheti i  vitit 2010.

 

3.-Për zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit  pranë Këshillit të

    Qarkut Shkodër .

 

4.-Ky vendim hyn  në fuqi menjëherë.

 

                                                                                                K R Y E T A R I

                                                                                           GJOVALIN  KOLOMBI