Vendim Nr. 32 date 15.11.2007 Për krijimin e Komisionit të mbrojtes së tokës në Qark