V E N D I M 

Nr. 32 Datë 05.10.2009

“Mbi disa ndryshime    Buxhetin e vitit 2009”

 

V E N D O S I :


 

1.-Të bëhet shtesë fondi në Art 602 të Këshillit të Qarkut Shkoder si më poshtë vijon;

SH T O H E T

            Gr. 0 Tit. 01110  Kap 5 art. 602   shuma  400  mijë lekë

P A K E S O H E T

            Gr. 0 Tit. 04980  Kap 5 art. 604   shuma  400 mijë lekë

 

    Të bëhen ndryshimet përkatëse në Rregjistrin e  Parashikimeve të Prokurimeve

    Publike të vitit 2009.

 

 2.- Të bëhet ndryshimi në Buxhetin e vitit 2009, si më poshtë vijon;

SH T O H E T

            Gr. 0 Tit. 04530  Kap 5 art. 600   shuma  1800  mijë lekë

P A K E S O H E T

            Gr. 0 Tit. 01110  Kap 5 art. 601   shuma    500 mijë lekë

            Gr. 0 Tit. 04530  Kap 5 art. 601   shuma  1300 mijë lekë

 

3.-Brënda planit të Shpenzimeve Operative të bëhen ndryshimet e mëposhtme:

SH T O H E T

            Gr. 0 Tit. 01110  Kap 5 art. 6020300    shuma  150  mijë lekë

P A K E S O H E T

            Gr. 0  Tit. 01110  Kap 5 art. 6022010   shuma  150 mijë lekë

 

4.-Të pakësohet Plani i Përdorimit të të Ardhurave  në shumën 8 800 mijë lekë si më poshteë:

P A K E S O H E T

1.Rikonstr. mure mbajtës Prroi i Çeverrit –Dukagjin             2 500 mijë lekë

2.Ndërtim mure mbajtës Gerçar-Vermosh                               2 400 mijë lekë

3.Ndërtim mure mbajtës-Prroj i Gështenjës-Fushë Arrez      2 500 mijë lekë

4. Rikonstruks. Ura në Qëndër Fshati Vermosh                      1 400 mijë lekë

 

5– Për zbatimin e Vendimit ngarkohen  Drejtoria e Financë Buxhetit, Drejtoria e Prokurimeve Publike  pranë Këshillit të Qarkut Shkodë dhe  Nd/ja Rajonale e Rrugëve Rurale Shkodër.

 

6-Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

K R Y E T A R  I

 
Gjovalin KOLOMBI