V E N D I M

 

 

 

 
Nr. 31, datë27.05.2009

 

 

 

 
Miratim i marrëveshjes së bashkëpunimit me GTZ  (Agjencia Gjermane për Zhvillim) për financime të projekteve në kuadër të mbështetjes së zhvillimit ekonomik

 

 

 

 

 

 
V E N D O S I

 

 

1. Të miratojë marrëveshjen e bashkëpunimit me GTZ dhe rregulloren bashkëngjitur mbi financimet e projekteve të vogla në kuadër të zhvillimit ekonomik .

 

2.    Ngarkohet Drejtoria e Programimt dhe Zhvillimit Rajonal dhe Drejtoria e Urbanistikës për ndjekjen e ekzekutimit të këtij Vendimi.

 

3.    Ky  vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

K R Y E T A R I

Gjovalin KOLOMBI