V E N D I M 

Nr. 30 datë 27.05.2009
Miratim i manualit për administrimin e fondit të besuar

 
V E N D O S I

1. Të miratojë manualin për administrimin e fondit të besimit .

2. Ngarkohet Drejtoria e Programimt dhe Zhvillimit Rajonal dhe Drejtoria e Urbanistikës për ndjekjen e ekzekutimit të këtij Vendimi.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI