Vendim Nr. 3 datë 24.02.2009  Për disa ndryshime ne nivelin e pagave të Nd/jes R.M.Rr. Rurale.
V E N D O S I

 

1.      Të miratojë disa ndryshime në nivelin e pagave   të Rrugëve Rurale  Shkodër për vitin 2009, në zbatim të V.K.M. 1619  datë 2.07.2008  

 

2.      Në buxhet e rishpërndarë është bërë shtesë prej 1000 mijë lekësh për Ndërmarrjen e Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale Shkodër për plotësimin e pagave  për vitin 2009. 

 

3.   Struktura e pagave për Ndërmarrjen e Mirëmbajtjes së Rrugëve Rurale Shkodër ,për vitin  2009 do të jetë sipas tabelës bashkëngjitur .

 

4.      Efektet financiare fillojnë me 1 Janar 2009

 

5.      Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejt. e Shërbimeve dhe Drejt.. Ekonomi – Financë, pranë Këshillit të Qarkut Shkodër .dhe Nd R.M.Rr.Rurale Shkodër .

 

6.   Ky vendim hyn në fuqi menjëherë .

 

 

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI