VENDIM Nr.29 Datë 24.09.2010 PDF Printoni E-mail
 

V E N D I M

 

Nr.29 Datë 24.09.2010

 

Mbi disa ndryshime në buxhetin e vitit 2010”

 

    Këshilli i Qarkut Shkodër  , në mbledhjen e tij të datës 24.09.2010, pasi dëgjoi materialin e paraqitur nga Drejtoria e Financës & Buxhetit ,“Mbi disa ndryshime në buxhetin e vitit 2010”,  bazuar në Ligjin Nr. 8652 datë 31.07.2000”Për organizimin dhe funksionimin e  qeverisjes vendore”, neni 54, Ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008”Për menaxhimin e sistemit  buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,neni 44,Udhëzimin nr.1 datë 21.01.2010 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2010,kap 4, pas dikutimit nga anëtarët ,

 

 

 

V E N D O S I :

 

1.- Të miratojë ndryshimin në planin e përdorimit të të ardhurave të vitit 2010 për vlerën

 

    1.000.000 lekë te planifikuar per blerje automjeti nga Nd/ja Rajonale Rrugeve Rurale Shkoder.

 

 

 

2.- Këto të ardhura do te përdoren për Këshillin e Qarkur  Shkodër në;

 

Ø  Shpenzime operative Art.602  në vlerën      774 460 lekë.

 

Ø  Transferte te individët, Art. 606  në vlerën  145 540 lekë.

 

Ø  Blerje kompjutera  Art. 231 në vlerën            80 000  lekë.

 

           Shuma gjithsej:                              1 000 000 lekë.

 

3.- Nga diferenca e fondit të planifikuar  për blerje telekamerash, shuma prej 40 000  lekë   

 

     përdoret për blerje paisje komunikimi.

 

4.- Të bëhen ndryshimet në Regjistrat e Parashikimeve dhe të Prokurimeve Publike  të Keshillit   

 

      të Qarkut Shkodër .

 

5.- Për zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, Drejtoria e

 

     Prokurimeve Publike pranë Këshillit të Qarkut Shkodër

 

6.- Ky vendim hyn  në fuqi menjëherë.

 

 

 

                                                                                                  K R Y E T A R I

 

                                                                                           GJOVALIN  KOLOMBI