Vendim Nr. 29 date 15.11.2007

Mbi ristruksturimin e zyrës se mbledhjeve për komisionet e Këshillit,KRRT së ,dhe KMT Qarkut.