V E N D I M

 

 

 

Nr. 28 datë 27.05.2009

 

 

 

Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin rrethqytetas Guri i Zi – Velipojë & kthim

 

 

 

                                                    

 

                                                           VENDOSI

 

 

 

1.    Të miratojë linjen Guri i Zi – Velipojë dhe kthim me 5 (pesë) orare lëvizje:

 

06.00; 07.00; 08.00; 17.00; 18.00

 

2.   Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve, Sektori i

 

      Transportit & Emergjencave Civile në Këshillin e Qarkut Shkodër dhe  Komuna

 

      Guri i Zi .

 

3.   Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

                                                                                        K R Y E T A R I

 

 

                                                                                      Gjovalin KOLOMBI