V E N D I M

 

Nr.28 Datë  24.09.2010

 

 

 

“ Mbi  miratimin  e  Programit Buxhetor Afatmesëm   2011-2013 

 

 

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  , në mbledhjen e tij të datës  24.09.2010, pasi dëgjoi materialin e paraqitur nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit , mbi  “Mbi  miratimin  e  tavaneve Pergatitore të Programit Buxhetor Afatmesëm   2011-2013  ”, bazuar në Ligjin Nr. 8652 datë 31.07.2000, ” Për organizimin dhe funksionimin e  qeverisjes vendore”,   Ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,  Udhëzimin Nr.7/1 datë  22.02.2010 ”Për  përgatitjen e Buxhetit Vendor”, pika Ç,  pas dikutimit nga anëtarët:

 

 

 

V E N D O S I :

 

 

 

1.Të miratojë  Programin Buxhetor Afatmesëm  2011-2013  për çdo program  për Këshillin e Qarkut Shkodër sipas pasqyrave bashkangjitur.

 

             

 

2.-Për zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet Drejtoria e Financës & Buxhetit , pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

 

 

3.-Ky vendim hyn në fuqi  menjëherë.

 

 

 

                                                                                        K R Y E T A R I

 

                                                                                   Gjovalin KOLOMBI