V E N D I M

 

 

 

Nr. 27 datë27.05.2009

 

 

 

Mbi miratimin e orareve të nisjes shtesë për transport udhëtarësh në linjën e rregullt ndërqytetase Shkodër-Koplik

 

 

 

VENDOSI

 

 

 

1.    Të miratojë 4 (katër) orare nisjeje shtesë në linjën Shkodër-Koplik .

 

2.    Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve, Sektori i Transportit & Emergjencave Civile në Këshillin e Qarkut Shkodër dhe Bashkia Shkodër .

 

3.    Ky vendim hyn në fuqi menjëherë .

 

                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

                                                                                              K R Y E T A R I

 

 

                                                                                      Gjovalin KOLOMBI