V E N D I M

 

 

 

Nr. 26 datë27.05.2009

 

 

 

Mbi miratimin e linjës & orareve për transport udhëtarësh në linjën e rregullt ndërqytetase Fushë Arrëz-Shkodër & kthim

 

 

 

VENDOSI

 

 

 

1.    Të miratojë linjën Fushë Arrës Shkodër & kthim me këto orare ;

 

Nisja 05.00; 06.00; 06.00

 

Kthimi 12.00; 14.00; 14.30

 

2.    Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve, Sektori i Transportit & Emergjencave Civile në Këshillin e Qarkut Shkodër dhe Bashkia Fushë Arrës .

 

3.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë .                                                                                                                       

 

 

 

        

 

                                                                                          K R Y E T A R I

 

 

                                                                                      Gjovalin KOLOMBI