Vendim Nr. 25 date 27.08.2007 Mbi zgjedhjen e sekretarit te Pergjitshshem te K.Q.S.