V E N D I M

 

 

 

Nr. 25 datë 27.05.2009

 

 

 

Mbi miratimin e linjes & orareve në transportin rrethqytetas Bushat-Shkodër & kthim

 

 

 

                                                    

 

                                                           VENDOSI

 

 

 

1.    Të miratojë linjen Bushat-Shkodër e kthim me këto orare :

 

Nisja 06.00; 07.00; 07.30; 08.00; 10.00

 

Kthimi 11.00; 12.00; 12.30; 13.30; 14.00; 16.00; 19.00

 

2.    Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve, Sektori i

 

      Transportit & Emergjencave Civile në Këshillin e Qarkut Shkodër dhe  Komuna

 

      Bushat .

 

3.    Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 

 

        

 

                                                                                                               

 

                                                                                          K R Y E T A R I

 

 

                                                                                      Gjovalin KOLOMBI