V E N D O S I :

1. T’i propozojë Këshillit të Ministrave, Tiranë dhënien pension të posaçëm shtetëror Z. Ndoc GJERGJI.  

2. Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Departamenti Juridik pranë Këshillit të Qarkut Shkodër. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.