V E N D I M

 

 

Nr.24 datë 27.05.2009

 

 

Mbi miratimin e linjës për transport udhëtarësh në linjën e rregullt ndërqytetase  Koplik-Shkodër & kthim

 

 

VENDOSI

 

 

1.    Të miratojë linjën Koplik-Shkodër e kthim çdo ditë .

2.    Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Shërbimeve, Sektori i Transportit & Emergjencave Civile në Këshillin e Qarkut Shkodër dhe Bashkia Koplik .

3.    Ky vendim hyn në fuqi menjëherë .

                                                                                                                              

 K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI