V E N D O S I : 

1. Në Vendimin e Këshillit të Qarkut Shkodër nr 1 date 15.02. 2008 „Mbi  strukturën Organike të Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2008, pika 3 e tij shfuqizohet dhe zëvendësohet me „Struktura e Administratës së Këshillit të Qarkut Shkodër, me pagat përkatëse sipas pozicioneve, qe do të jetë sipas lidhjes 1 bashkangjitur këtij vendimi.

2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Administrata e Këshillit të Qarkut Shkodër

3. Ky vendim hyn në fuqi me 1 maj 2008.