V E N D I M

 

Nr.23 datë  27. 05. 2009

 

“ Mbi  hartimin dhe miratimin  e  Programit Buxhetor Afatmesëm   2010-2012 

 

 

V E N D O S I :

 

 

1.   miratojë  Programin  Buxhetor Afatmesëm   2010-2012  për Këshillin e Qarkut Shkodër, sipas struktures se shpenzimevet buxhetore, relacionin dhe  pasqyrat  bashkangjitur.

 

2.Të miratojë  tavanet përgatitore të PBA-së 2010-2012  për çdo program si dhe kërkesat shtesë  sipas programeve  për Këshillin e Qarkut Shkodër sipas pasqyrave bashkangjitur.

             

3.-Për zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet Drejtoria e Financës & Buxhetit , pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

4.-Ky vendim hyn në fuqi  menjëherë.

 

 

 

K R Y E T A R I

Gjovalin KOLOMBI