VENDIM

 

Nr.22 date 27.05.2009

 

VENDOSI:

 

1. Të miratojë  propozimin e shoqatës  së piktorëve ”Kolë Idromeno ” për dhënien e titullit “Nderi i Kombit ” Kolë Idomenos duke ngarkuar Kryetarin e Këshillit të Qarkut të dërgojë këtë propozim pranë Presidentit të Republikës.

 

2.Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Sektori Juridik pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

   

 

K R Y E T A R I

 

Gjovalin KOLOMBI