V E N D I M

 

Nr. 21 , datë 27.05.2009

 

“Për ndryshim  fondi  dhe Rregjistri të Parashkimeve Publike për vitin 2009”

 

V E N D O S I :

 

 

  1. Të miratojë ndryshimin e fondit  si më  poshtë:

Ishte :

Blerje “Karburant dhe  vaj”  në vlerën  1.500.000 lekë

Bëhet:

Blerje “Karburant’                 në vlerën  1.420.800 lekë

Blerje “Vaj”                           në vlerën       79.200 lekë

 

  1. Të miratojë ndryshimin e Rregjistrit të Parashikimeve Publike për vitin 2009, bashkangjitur:

 

  1. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Prokurimeve dhe Drejtoria e Financës dhe Buxhetit pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

  1. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 


 

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI