Vendim nr.21, 15.03.08 “Për transferim kapital të gjeneratorit dhuruar K.Q.Shkodër”