V E N D I M

 

Nr.20 datë  27.05.2009

 

“ Mbi  miratimin  e  fondit për mbështetje financiare nga Këshilli Qarkut Shkodër për organizimin e Panairit Rajonal –Agrobiznes 2009– në Shkodër 

 

V E N D O S I :

 

 

1.   miratojë  Vendimin e Kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër të datës   04.05.2009 për përdorimin e shumës prej 200 mijë lekë për mbështetje financiare   për organizimin e   Panairit Rajonal – Agrobiznes 2009.

 

2. Përdorimi i këtij fondi të bëhet nga  fondet e trashëguara nga viti 2008 në

   Gr.0 Tit.04980 Kap.5 Art. 604

             

3. Të bëhet transferim fondi:

     SHTOHET

   Gr.0 Tit.01110 Kap.5 Art. 6020000   Shuma  200  mijë lekë

    PAKESOHET

   Gr.0 Tit.04980 Kap.5 Art. 6040000   Shuma  200  mijë lekë

 

4. Të bëhet shtesa në  Rregjistrin e Parashikimeve të Prokurimeve Publike.

 

5. Për zbatimin e këtij Vendimi, ngarkohet Drejtoria e Finances dhe  Buxhetit,Njësia e 

    Prokurimit pranë Keshillit të Qarkut Shkodër.

 

6.Ky vendim hyn në fuqi  menjëherë.

 

 

\K R Y E T A R I

 

Gjovalin KOLOMBI