Vendim Nr. 2 datë24.02.2009 Mbi disa ndryshime në strukturën organike të administratës.