V E N D I M

 

Nr.19 datë 27.05.2009

 

Mbi  përdorimin e  Fondit Rezervë     Këshillit të Qarkut Shkodër  për rast  emergjence”.

 

 

V E N D O S I :

 

 

1.   miratojë  Vendimin e Kryesisë së Këshillit të Qarkut Shkodër  të datës 05.03.2009 mbi  përdorimin e Fondit Rezervë të Këshillit të Qarkut Shkodër,   shumën deri në 150  mijë lekë  për mbulimin e shpenzimeve të transportit dhe të  varrimit për tre pjesëtarë të një familjeje nga fshati  Grilë-Vrakë i Rrethit të Malësisë së Madhe, të djegur në një aksident  në Firence – Itali.

 

2. – Të bëhen transferimet si më poshtë:

 

SH T O H E T

Gr.0 Tit.01110  Kap. 5 Art 6020000      shuma        150  mijë  lekë.

P A K S O H E T

Gr.0 Tit.04980  Kap. 5 Art 6090000       shuma       150  mijë  lekë.

 

3.- Të bëhet shtesa ne Rregjistrin e Parshikimit të Prokurimeve Publike.

 

4.-Për zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet Drejtoria e Financës & Buxhetit , pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

5.-Ky vendim hyn në fuqi  menjëhërë.

 

 

 

K R Y E T A R I

 

Gjovalin KOLOMBI