“ Mbi miratimin e fondit për sistemim , shtrim me çakull, në segmentin rrugor
2 Sh-Dukagjin”

Këshilli i Qarkut Shkodër , në mbledhjen e tij të datës 27.05.2009, pasi dëgjoi materialin e paraqitur nga Drejtoria e Shërbimeve , “Mbi miratimin e fondit për – Sistemim ,shtrim me çakull në segmentin rrugor 2 Sh- Dukagjin”, bazuar në Ligjin Nr. 8652 datë 31.07.2000, ” Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore”, neni 54, pika e, në Ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Udhëzimin Nr.2 datë 12.01.2009 ”Për zbatimin e buxhetit të vitit 2009 ”, pas dikutimit nga anëtarët :

V E N D O S I :

1. Të  miratojë  fondin prej 480 mijë lekë, për sistemim, shtrim me çakull, në segmentin rrugor 2 Sh-Dukagjin, nga fondet e trashëguara të vitit 2008 dhe ta transferojë në  Nd/jen  Rajonale të Rrugëve Rurale Shkodër.
       
3. Të bëhet transferim fondi si më poshtë:
   SHTOHET
  Gr.0 Tit.04530 Kap.5 Art. 2310000  Shuma  480 mijë lekë

  PAKESOHET
  Gr.0 Tit.01820 Kap.5 Art. 6040000  Shuma  336 mijë lekë
  Gr.0 Tit. 01110 Kap.5 Art. 2300000  Shuma  144 mijë lekë

3. Të bëhet shtesa në Rregjistrin e Parashikimeve të Prokurimeve Publike.

4. Për zbatimin e këtij Vendimi, ngarkohet Drejtoria e Finances dhe Buxhetit, Drejtoria e Sherbimeve si dhe Nd/ja Rajonale Rrugëve Rurale pranë Keshillit të Qarkut Shkodër.

5.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI