Nr.17 datë 27.05. 2009

 

“ Mbi  transferim fondi  në Nd/jen Rajonale të Rrugëve Rurale Shkodër

 

V E N D O S I :

 

 

1.Të miratojë dhe të  transferojë   fondin prej   70 mijë lekë   për likuidimin e energjisë elektrike nga Nd/ja Rajonale e Rrugëve Rurale Shkodër.

 

2. Transferimi i fondit të bëhet si më poshtë:

     SHTOHET

   Gr.0 Tit.04530 Kap.5 Art. 6020000   Shuma    70  mijë lekë

 

    PAKESOHET

   Gr.0 Tit.04980  Kap.5 Art. 6040000  Shuma    70 mijë lekë

  

3.Të bëhet shtesa në  Rregjistrin e Parashikimeve të Prokurimeve Publike.

 

4. Për zbatimin e këtij Vendimi, ngarkohet Drejtoria e Financës & Buxhetit , Nd/ja Rajonale Rrugëve Rurale Shkodër  pranë Keshillit të Qarkut Shkodër.

 

5.Ky vendim hyn në fuqi  menjëherë.

 

 

 

                                                                                                K R Y E T A R I

 

                                                                                Gjovalin KOLOMBI