“Mbi miratimin e normativave të përforimit të karburantit gomave vajit për automjetet e Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2012”

 Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës 05.03.2012, pasi dëgjoi materialin e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, juridike dhe teknikës informative “Për normativat e karburantit, gomave, vajit dhe lavazhit” për automjetet e Këshillit të Qarkut për vitin 2012, bazuar në Ligjin nr.10294, datë 1.07.2010 “Për inspektimin financiar publik”, ligjit nr 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Udhëzimin e Ministrise te Financave nr.30 date 27.12.2011 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin e Ministrise se Financave miratuar me Urdherin nr. 8980 datë 15.07.2011 si dhe në manualin e makinës tip AUDI (faqja 311), pas diskutimit të anëtarëve;                             

                                                               V E N D O S I:

 

1.Per vitin 2012 te jene keto normativa, karburant, goma, vaj dhe lavazhe:

                         I.                    Normativat e Karburantit për:

·                TOYOTA                17 litra / 100 km

·                BENZI 220             12 litra / 100 km

·                AUDI                      10 litra / 100 km

·          

                      II.                   Normativat e Gomave për   000. km:

·               TOYOTA                 1 Palë / 25000 km

·               BENZI 220              1 Palë / 25000 km

·               AUDI                       1 Pale / 25000 km

·          

                   III.                   Normativat e Vajit për:

·              TOYOTA                  6 litra / 4000 km

·              BENZI 220               5 litra / 5000 km

·              AUDI                        5 litra / 6000 km

·          

                   IV.                            Lavazhet:

·              TOYOTA                  8 herë / muaj

·              BENZI 220               8 herë / muaj

·              AUDI                        8 here / muaj

 

1.      Ngarkohet për zbatimin e këtyre normativave Drejtoria e Burimeve Njerzore, Juridike dhe e teknikës informatike.

2.      Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

 


                                                                                                 

K R Y E T A R I

Maxhid CUNGU