V E N D I M

Nr.15 Datë24.02.2009

“Mbi vendosjen  e masës së pageses së telefonisë celulare për Këshillin  e  Qarkut Shkodër për vitin 2009”

 

V E N D O S I :

 

1- Pagesa do të bëhet me faturë të celularit përkates.

2- Nga Këshilli i Qarkut Shkodër keto shpenzime do të mbulohen si më poshtë:

–          Kryetari në masën  deri në 15000 lekë në muaj.

–          Nënkryetari deri në 5000 lekë në muaj.

–          Sekretari i Këshillit te Qarkut  deri në  5000 lekë  në muaj.

3-Ky vendim do të zbatohet duke filluar nga data 1 Janar 2009.

4- Për zbatimin e Vendimit ngarkohet  Drejtoria e Financës & Buxhetit  pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

5-Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI