V E N D I M

 

      

                                                   Nr.14 Datë27.01.2010

 

 

“Mbi miratimin e paketës fiskale të vitit 2010 për Këshillin e Qarkut Shkodër”

 

Këshilli i Qarkut Shkodër  , në mbledhjen e tij të datës _______2010, pasi dëgjoj materialin e paraqitur nga Drejtoria e  Financës   dhe Buxhetit , “Mbi  miratimin e paketës fiskale të vitit 2010 për Këshillin  e Qarkut Shkodër”, Bazuar në Ligjin nr.9632 datë 30.10.2006, Për sistemin e taksave Vendore”, i ndryshuar, bazuar në Ligjin nr.8652 datë 31.7.2000, neni 54, pika g”Për organizimin dhe funksionimin e  qeverisjes vendore”, Ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008“Për menaxhimin e  sistemit  buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Udhëzimin nr. 1 datë 21.01.2010 ”Për zbatimin e Buxhtit  të vitit 2010”,kap 4, pas diskutimit nga anëtarët,

 

                                                             V E N D O S I :

 

1-Të miratojë këto Tarifa  Shërbimesh  në Këshillin e Qarkut  Shkodër , për shërbimet që do të kryhen ndaj të tretëve për vitin 2010, si më poshtë:

 

 

      I –  Drejtoria e   Burimeve Njerëzore, Juridike dhe IT.     

1. Nxjerrje dokumente arshivore                                                              200 lekë.

 

II-  Drejtoria e  Urbanistikës

       1. Taksa  e ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet  e reja .

           a)Për zonat turistike             3% e vlerës së investimit,

           b)Për të gjitha Komunat       1% e vlerës së  investimit.

 2.  Leje shfrytëzimi 

           a) Objekte deri në 3 kate.                                                                   2000 lekë

           b) Objekte mbi 3 kate.                                                                         2500 lekë

 1. Nxjerrje e dokumenteve arshivore                                                  300 lekë
 2. Printim i hartave , format A 0                                                          4000 lekë
 3. Printim i hartave , format A 1                                                          2000 lekë
 4. Printim i hartave , format A 2                                                          1000 lekë
 5. Kontrolli i piketimit të objektit                                                      2000 lekë
 6. Kontroll i karabinasë  së objektit                                                   2000 lekë
 7. Kontrolli i kuotës +-0.00 të objektit  përfundim themelesh

       a)Objekte deri në 3 kate                                                                         1000 lekë

 b)Objekte mbi 3  kate                                                                             2000 lekë

    10.  Konfirmim harta pronësie                                                                   200 lekë

 

 

 

 

I –  Drejtoria e Shërbimeve 

 1. –Tarifa transporti
 2. Libër udhëtimi                                                                              5 000 lekë
 3. Licencë për transport mallrash për të tretë dhe qera (komunat) 24 000 lekë
 4. Çertifikatë transport mallrash për të trete dhe qera(komunat)       100 lekë kapacitet/ton
 5. Çertifikatë transport udhëtarësh ndërqytetas                                1 500 lekë
 6. Autorizim i perkohshem 1-mujor                                                   2 000 lekë

 

2- Të miratojë taksën  e Qarkut për vitin 2010  në vlerë absolute si më poshtë:

Rrethi Shkodër:

 1. Bashkia Shkodër                      7.500.000 lekë
 2. Bashkia Vau-Dejës                     360.000 lekë
 3. Komuna Bushat                          340.000 lekë
 4. Komuna Velipojë                       280.000 lekë
 5. Komuna Rrethina                       215.000 lekë
 6. Komuna Guri Zi                           80.000 lekë
 7. Komuna Ana Malit                      35.000 lekë
 8. Komuna Postribë                         60.000 lekë
 9. Komuna Bërdicë                        115.000 lekë
 10. Komuna  Hajmel                          45.000 lekë
 11. Komuna Vig-Mnelë                     10.000 lekë  
 12. Komuna  Pult                               13.000 lekë
 13. Komuna Shllak                               4.000 lekë
 14. Komuna Shalë                                 2.000 lekë
 15. Komuna Shosh                               2.000 lekë
 16. Komuna Temal                             60.000 lekë
 17. Komuna Dajç                                65.000 lekë

TOTALI                                  9.186.000 lekë

Rrethi Malësi e Madhe

 1. Bashkia Koplik                           280.000 lekë       
 2. Komuna Qendër                           25.000 lekë
 3. Komuna Kelmend                          3.000 lekë
 4. Komuna Kastrat                           90.000 lekë
 5. Komuna Gruemirë                       75.000 lekë
 6. Komuna Shkrel                            17.000 lekë

TOTALI                                     490.000 lekë

Rrethi Pukë

 1. Bashkia Pukë                              220.000 lekë
 2. Bashkia Fushë Arrëz                   140.000 lekë
 3. Komuna Qerret                             10.000 lekë
 4. Komuna Qelëz                                4.000 lekë
 5. Komuna Gjegjan                           30.000 lekë
 6. Komuna Fierzë                                1.000 lekë
 7. Komuna Iballë                                1.000 lekë
 8. Komuna Blerim                              1.000 lekë
 9. Komuna Qafë-Mali                        10.000 lekë
 10. Komuna Rrape                                 7.000 lekë

TOTALI                                       424.000 lekë

 

Totali gjithësej i Taksës së Qarkut për vitin 2010 është 10.100.000 lekë.

 

3-Për zbatimin e këtij Vendimi  ngarkohen  të gjitha Drejtoritë  që ofrojnë keto shërbime .

 

4- Për rakordimin  mujor  me Drejtoritë për realizimin e të ardhurave  nga këto shërbime , ngarkohet Drejtoria Financës dhe Buxhetit pranë  Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

 5- Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë pas marrjes së Shprehjes Ligjore nga Prefekti.

 

 

 

   K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI