V E N D I M

 

 

 

Nr. 14 Datë 24.02. 2009

 

Mbi Rishpërndarjen e Buxhetit për fondet e trashëguara nga viti 2008

 

V E N D O S I :

 

 

 

1. Të  bëhet pakësimi i  planit të  përdorimit për të ardhurat e vitit 2008 , në shumën 5,438,400 lekë dhe pikërisht;

 

P A K S O H E T

 

Gr.0 Tit.04980  Kap. 5 Art 604       shuma       938,400 lekë.

 

Gr.0 Tit.04530  Kap. 5 Art 600       shuma    4,500,000 lekë.

 

Plani për tu rishpërndarë , do të jetë   shuma e kesh limitit 38,089,516 lekë .

 

 

 

2. Të bëhet shtesë plani në Art. 600 për administratën e Këshillit të Qarkut Shkodër dhe në Art. 600  për Nd/jen Rajonale të Rrugëve Rurale, nga fondet  e trashëguara të vitit  2008, si më poshtë;

 

SH T O H E T

 

Gr.0 Tit.01110  Kap. 5 Art 600       shuma      3.500.000  lekë.

 

Gr.0 Tit.04530  Kap. 5 Art 600       shuma      1.000.000  lekë.

 

P A K S O H E T

 

Gr.0 Tit.01820  Kap. 5 Art 604       shuma       4.500.000  lekë.

 

 

 

3. Të zbatohet Vendimit i KQ Nr. 60 datë 30.12.2008 për  “Shtesë plani  për të ardhurat e vitit 2008, përdorimi i tyre nga Këshilli i  Qarkut  Shkodër dhe përdorimi  i Transfertës të Pakushtëzuar të Vitit 2008 “.

 

Veprimet pasqyrohen në tabelat  bashkangjitur.

 

 

 

4.- Lidhur me fondet e mbetura sipas Akt-Rakordimit,të  kryhen ndryshimet e mëposhtme;

 

 

 

SH T O H E T

 

Gr.0 Tit.04530  Kap. 5 Art 231       shuma           57.000  lekë.

 

Gr.0 Tit.04530  Kap. 5 Art 602       shuma       1.400.000  lekë.

 

Gr.0 Tit.04980  Kap. 5 Art 604       shuma       3.987.448  lekë.

 

Gr.0 Tit.04530  Kap. 5 Art 231       shuma       11.900.000  lekë.

 

Gr.0 Tit.01110  Kap. 5 Art 231       shuma         152.000  lekë.

 

                                                            Shuma     17.496.448 lekë

 

 

 

P A K S O H E T

 

Gr.0 Tit.01820  Kap. 5 Art 604       shuma           57.000  lekë.

 

Gr.0 Tit.04980  Kap. 5 Art 606       shuma           88.000  lekë.

 

Gr.0 Tit.01110  Kap. 5 Art 230       shuma    12.052.000  lekë.

 

Gr.0 Tit.04980  Kap. 5 Art 604       shuma      1.000.000  lekë.

 

Gr.0 Tit.01110  Kap. 5 Art 231       shuma         312.000  lekë.

 

Gr.0 Tit.01110  Kap. 5 Art 602       shuma      3.987.448  lekë.

 

                                                           Shuma    17.496.448  lekë

 

 

 

Të gjitha transferimet e mësipërme  pasqyrohen në tabelat  bashkangjitur.

 

Të bëhet shtesa në Rregjistrin e Parashikimit të  Prokurimeve Publike.

 

 

 

5.- Shuma prej  374,800 lekë,e mbetur në Gr.0 Tit.04980  Kap. 5 Art 605 dhe e   papërdorur gjatë vitit 2008, të përdoret për  pagesa në Organizma Nderkombëtarë gjatë vitit 2009,shumë kjo qe i shtohet buxhetit të vitit 2009 në këtë artikull.

 

 

 

6.- Rishpërndarja e të ardhurave të mbetura nga viti 2008 në shumën prej 10.137.928 lekë, sipas Akt-Rakordimit me të Ardhurat,do të bëhet në zbatim të VKQ Nr. 60 datë 30.12.2008 dhe në Art  604 ,si më poshtë vijon:

 

Gr.0 Tit.01110  Kap. 5 Art 230       shuma      8.000 mijë  lekë. (VKQ Nr.60 datë 30.12.2008)

 

Gr.0 Tit.04980  Kap. 5 Art 604       shuma      2.138 mijë  lekë.

 

(Tabela bashkangjitur)

 

 

 

7.- Lidhur me zbatimin e Vendimit Nr.61 datë 30.12.2008, në kuadër të zhvillimit të aktivitetit “Lojra popullore 2009″, me datën 21 mars 2009  që do të organizohet nga OJF the Door- Shkodër, shuma prej 300 mijë lekësh të përdoret si më poshtë:

 

 

 

Gr.0 Tit.04980  Kap. 5 Art 6044099-          shuma        300 mijë  lekë.

 

 

 

8.-Brënda planit të parashikuar në buxhetin e vitit  2009  për tu përdorur në Art. 602  nga Nd/ja Rajonale e Rrugëve Rurale Shkodër, blerja e karburantit  të bëhet  nga fondet e papërdorura Grant+Te Ardhura të KQarkut Shkoder.Për ketë :

 

  • Në buxhetin e vitit 2009,të bëhet ndryshimi i planit të përdorimit (total dhe sipas muajve )si më poshte:

 

              SH T O H E T

 

              Gr.0 Tit.04980  Kap. 5 Art 604       shuma         1.400 mijë  lekë.

 

              P A K S O H E T

 

              Gr.0 Tit.04530  Kap. 5 Art 602       shuma         1.400 mijë  lekë.

 

 

 

  • Në fondet e trashëguara behet veprimi(sipas tabelës së bashkangjtur),

 

             

 

10.-Për zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet Drejtoria e Financës & Buxhetit ,  Drejtoria e Prokurimeve Publike si dhe Nd/ja Rajonale Rrugeve Rurale  pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

 

 

11.-Ky vendim hyn në fuqi  me datën 1 janar 2009.

 

 

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI