V E N D I M

 

Nr.13 Datë 27.01.2010

 

“Mbi  miratimin e  përdorimit të  të ardhurave të planifikuara të vitit 2010 për  Këshillin e Qarkut Shkodër

 

V E N D O S I :

 

1.-Të Ardhurat e planifikuara që do të realizohen deri në fund të vitit 2010 për Këshillin e Qarkut Shkodër, të përdoren  si më poshtë:

 

I-Për “Shpenzimet Operative “ Art 602 ardhurat do të përdoren për:

– Pagesë  KRRT-je                                                           600  mijë lekë  .

II-Për Investime Art.231 te ardhurat do të përdoren për:

 -Blerje paisje zyrash                                                     200 mijë  lekë

                                                                          

III– Për  Shoqatën e të Verbërve të përdoren  shumat ;

Gr.0 Tit.04980.Kap. 5 Art 6044002  shuma 400 mijë lekë  e detajuar për:

-Shoqata e të verbërve  Shkodër         200 mijë lekë

-Shoqata e të verbërve Pukë               100 mijë lekë

-Shoqata e të verbërve  M.Madhe       100 mijë lekë

 

IV- Për  Shoqatën e  Kryetarëve të Këshillave të Qarqeve të Shqipërisë .

Gr.0 Tit.04980  Kap. 5 Art 6040002  shuma 250  mijë lekë.

 

V- Për përdorim nga Nd/ja e Rrugëve Rurale  në shumën prej 7 275 mijë  lekë përkatësisht:

-Paga Art 600                                                                           leke  2 660 mijë lekë

-Shpenzime Operative  Art 602                                                      3 615 mijë  lekë

– Blerje Mjet Transporti Art.231                                                      1 000 mijë lekë                                                                  

(sipas planit të miratuar për Art. 602)

 

2.-Për zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit,Drejtoria e Prokurimeve Publike dhe e Shërbimeve pranë Këshillit të Qarkut Shkodër .

 

3.-Ky vendim hyn  në fuqi menjëherë pas marrjes së Shprehjes Ligjore nga Prefekti..

 

 

   K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI