V E N D I M

 

Nr.13 Datë 24.02.2009

 

Mbi bashkëfinancim për rikonstruksionin e rrugës  së Varrezave të Qytetit në Stom-Golem, me Komunën Rrethina Shkodër”.

 

V E N D O S I :

 

1. -Të   miratojë  dhe të transferojë  pranë komunës Rrethina, fondin  në shumën prej 1.500  mijë lekë  nga  Grantet  dhe Të Ardhurat  e trashëguara të   Këshillit të Qarkut Shkodër  nga viti 2008, për  bashkëfinancim për rikonstruksionin e rrugës së Varrezave të Qytetit në Stom-Golem,  me Komunën Rrethina Shkodër.

 

2. – Fondi do të përdoret nga;

 

Gr.0 Tit.04980  Kap. 5 Art 6040000       shuma      1.500  mijë  lekë.

 

3.-Për zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet Drejtoria e Financës & Buxhetit ,Drejtoria e Transportit dhe Emergjencave pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

 

4.-Ky vendim hyn në fuqi pas marrjes  së shprehjes ligjore nga Prefekti.

 

 

 

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI