V E N D I M

 

           

 

Nr.12 Datë27.01.2010

 

 

 

“Mbi miratimin e Buxhetit të Këshillit të Qarkut  Shkodër për vitin 2010”

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 V E N D O S I ;

 

 

 

 

 

  1. Të  miratojë  detajimin  e Buxhetit  të Përgjithshëm të Këshillit të Qarkut Shkodër për vitin 2010 sipas tabelave bashkangjitur,për:
    1. Këshillin e Qarkut  Shkodër
    2. N.R.M.R.Rurale Shkodër

 

 

 

  1. Te miratoje Rregjistrin e Parashikimeve te Prokurimeve Publike per vitin 2010 për;

 

                 a.   Këshillin e Qarkut  Shkodër

 

           b.   N.R.M.R.Rurale Shkodër

 

 

 

3.   Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Drejtoria e  Financës & Buxhetit pranë

 

       Këshillit të Qarkut Shkodër..

 

 

 

4.   Ky Vendim hyn në fuqi menjëherë pas marrjes së Shprehjes Ligjore nga Prefekti.

 

 

 

   K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI