V E N D I M

 

 

 

Nr. 12 , datë 24.02.2009

 

 

 

Miratim fondi për bashkëpunim për financime të projekteve në kuadër të Programit të BE, IPA ndërkufitar me Malin e Zi dhe gjithashtu me partnerë të tjerë në territor

 

 

 

V E N D O S I

 

 

 

1.    Të miratoje fondin prej 3.500 mijë lekë  nga Grantet  dhe Të Ardhurat e trashëguara  të vitit 2008, për bashkëfinancim me  projektet IPA dhe projekte të përbashkëta .

 

 

 

2.    Fondi do të  përdoret  nga :

 

Gr.0 Tit.04980 Kap.5 Art 604       3.500 mijë lekë

 

3.    Ngarkohet Drejtoria e Programimt dhe Zhvillimit Rajonal dhe Drejtoria e Financës për ndjekjen e ekzekutimit të këtij Vendimi.

 

4.    Ky  vendim hyn në fuqi menjëherë.

K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI