V E N D I M

 

                                                   Nr.11 Datë27.01.2010

 

“Mbi veprimtarinë  Ekonomiko – Financiare  të Këshillit të Qarkut  Shkodër për vitin 2009”

 

                                                           V E N D O S I :

 

1-Të miratojë veprimtarinë Ekonomiko –Financiare të Këshillit të Qarkut  Shkodër për vitin 2009.

 

   I- Realizimi i të Ardhurave

     a- Të Ardhura të Trashëguara nga viti 2008             10 138  mijë  lekë

     b- Të Ardhura të Realizuara gjatë vitit 2009             7 031           lekë

                                          Totali i Ardhurave             17 169  mijë lekë

 

 II-Transferta e vitit 2009                                            98 510 mijë lekë

 

III. Fonde të trashëguara nga viti 2008                     38 090 mijë lekë

    

 IV- Realizimi i Shpenzimeve

     a- Paga  pune                                                            70 786  mijë lekë

     b- Sigurime Shoqërore                                             12 592         lekë

     c- Mallra e Shërbime                                                12 290        lekë

     d- Këshilltarë                                                              9 548         lekë

     f- Studim projekt,Investime                                      15 400         lekë

     h- Transferime (Org. Te tjera )                                   1 715         leke

                                           Totali i shpenzimeve       122.331  mijë lekë

 

2-Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit.

 

3- Ky vendim hyn në fuqi menjëhere.

 

                                                                                    K R Y E T A R I

 

                                                                                Gjovalin KOLOMBI