V E N D I M

 

Nr.10 Datë 27.01.2010

 

“Mbi  miratimin e  përdorimit të  Fondit Rezervë  të vitit 2010 për  rast emergjence 

 

 

V E N D O S I :

 

1.-Të miratoje shumën  prej 2 000 mijë lekë, nga  Fondi Rezervë  i vitit 2010 i Këshillit të  Qarkut Shkodër, për  Emergjencë, me rastin e evidentimit dhe vlerësimit të dëmevë të shkaktuara nga rreshjet e shiut e përmbytjet në Qarkun e Shkodrës.

 

2.-Ky fond do të  përdoret për  shpenzimet e kryera gjatë proçesit të evidentimit dhe vlerësimit të dëmeve, për blerje dhe shërbime të kryera për këtë qëllim.

 

3.-Për zbatimin e këtij vendimi  ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit,Drejtoria e Prokurimeve Publike dhe e Shërbimeve pranë Këshillit të Qarkut Shkodër .

 

4.-Ky vendim hyn  në fuqi menjëherë .

 

 

 

 

   K R Y E T A R I
Gjovalin KOLOMBI