V E N D I M

Nr. 10 , datë 24.02.2009

“Mbi miratimin e propozimit të Komunës Shosh për dhënien e titullit “Nderi i Kombit ” Deli Marashi.” 

VENDOSI:      

 

1. Të miratojë  propozimin e Komunës Shosh për dhënien e titullit “Nderi i Kombit ” Deli Marashi Kolës dukengarkuar Kryetarin e Këshillit të Qarkut të dërgojë këtë propozim pranë Presidentit të Republikës  .

2. Për zbatimin e këtij Vendimi ngarkohet Sektori Juridik pranë Këshillit të Qarkut Shkodër.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

 

K R Y E T A R
Gjovalin KOLOMBI